Säännöt

OULUN SUOMI-TURKKI-KULTTUURIYHDISTYS R.Y. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimenä on Oulun Suomi-Turkki-Kulttuuriyhdistys r.y.

Yhdistyksen kotipaikkana on Oulun kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Turkin kulttuurisuhteiden edistäminen sekä Turkkia koskevan tietouden kerääminen ja levittäminen sekä erityisesti Bursan ja Oulun välisen ystävyyskaupunkisuhteen vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kielikursseja, kokouksia ja matkoja jäsenilleen sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.


Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yhden (1) vuoden aikana erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä valituksen hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun valituskirjelmä on jätetty hallituksen puheenjohtajalle.

5. §

Yhdistyksen varsinaista kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Tilinpäätöskokous (kevätkokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous (syyskokous) marraskuussa.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus;
 2. hyväksytään vuosikertomus;
 3. esitetään yhdistyksen tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto;
 4. hyväksytään tilit ja vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma;
 2. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja sen perimisestä;
 3. päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajan mahdollisista palkkioista;
 4. vahvistetaan yhdistyksen talousarvio;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 6. valitaan hallituksen jäsenet (4-9);
 7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan

  seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä;

 8. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii; jälkimmäisessä tapauksessa kokous pidettäköön kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on tullut hallituksen tietoon.


Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti, joko postitse tai sähköpostitse, vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4), enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta ja hänen tulee palauttaa ne hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kevätkokoukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muutosehdotus on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

12. §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat turkkilaista kulttuuria edistävään tarkoitukseen siten kuin yhdistyksen kokous sen päättää.